Godziny składania wniosków rekrutacyjnych

By 5 marca 2021 AKTUALNOŚCI
znak informacja

Wnioski rekrutacyjne wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium należy:

Złożyć osobiście u dyrektora/ wicedyrektora Przedszkola w dniach 8-19 marca 2021 w godz. 10.00-15.00 (w dniu 19 marca do godz. 16.00) lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres przedszkole@p30.edu.gdynia.pl w dniach od 8 marca od godz. 10.00 do 19 marca do godz. 16.00.

POTWIERDZENIE ODDANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH BĘDZIE PRZESYŁANE SKANEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZEZ RODZICÓW PO SPRAWDZENIU DOKUMENTACJI ORAZ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (www.gdynia.pl/rekrutacja)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
5 marca 2021 r.
o godz. 10:00


              X

           X21 maja 2021 r.
o godz. 10:00
2Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 8 marca 2021 r.
od godz. 10:00
do 19 marca 2021 r.
do godz. 16:00
od 24 maja 2021 r.
od godz. 10:00
do 28 maja 2021 r.
do godz. 16:00
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
7 kwietnia 2021 r.
o godz. 12:00
7 czerwca 2021 r.
o godz. 12:00
4Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00do 10 czerwca 2021 r. do godz. 16:00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych14 kwietnia 2021 r.
o godz. 12:00
15 czerwca 2021 r.
o godz. 12:00
6Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejscX31 sierpnia 2021 r.
o godz. 12:00

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, które posiadają jednakową wartość –  każde 50 punktów:

1. wielodzietność rodziny kandydata – tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2. niepełnosprawność kandydata
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 2-5:
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).
Dokumenty wymienione w punktach 2 – 7 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.;
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu  skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

a)   zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 
b)   zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c)   zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, 
d)   oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;

3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5  pkt.;
dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu jeśli dokumentacja będzie składana bezpośrednio u dyrektora lub kserokopia, jeśli dokumentacja będzie wrzucona do w rzutni umieszczonej w przedszkolu lub wysłana skanem na adres mailowy przedszkola;
4. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;
dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego
o przyjęcie dziecko ubiega się;
5. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;
dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
6. przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.;
dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest
oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Weryfikacja wniosków

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola wskazanego na liście preferencji.
 • Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
 • Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, lub zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.  
 • Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując Wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Nr 30 w Gdyni, adres do korespondencji: 81-197 Gdynia ul. Zielona 53, e-mail: przedszkole@p30.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do przedszkola. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora, Organ prowadzący oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

grafika: pixabay.com