Założenia Koncepcji Pracy Przedszkola

Uczestnictwo dziecka w życiu grupy pozwala na:

  • bycie sobą wśród innych
  • rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji
  • wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności
  • przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym

Cele strategiczne przedszkola:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • uwrażliwienie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne

Wizja

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowym. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja Przedszkola

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 • Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 • Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 • Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 • Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Szanowni Rodzice

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi, które mogą pozytywnie wpłynąć na modyfikacje naszej koncepcji. Wszelkie propozycje prosimy przekazywać droga mailową na adres przedszkola przedszkole@p30.edu.gdynia.pl lub kierować do przedstawicieli Rady Rodziców, która na spotkaniu z dyrekotrem przedstawi Państwa propzoycje i jeżeli to będzie możliwe pomoże w ich realizacji.

Kto za co odpowiada?

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przekazujemy, iż w Przedszkolu nr 30 w Gdyni funkcję:

 • Administratora Ochrony Danych (ADO) pełni dyrektor Krystyna Dziuba,
 • funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl

Galeria

Nasze przedszkole