Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć – do 11 maja 2020 r.

By 6 maja 2020 11 maja, 2020 AKTUALNOŚCI
paragraf

Zarządzenie Nr 1/05/2020

Dyrektora Przedszkola nr 30 w Gdyni

z dnia 5.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 30 w Gdyni
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 30 w Gdyni w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 30 w Gdyni są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 30 w Gdyni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Krystyna Dziuba

grafika – pixabay.com