Uwaga Rodzice – ważna informacja

By 27 marca 2021 9 kwietnia, 2021 AKTUALNOŚCI

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uszczegółowione zostały kryteria organizowania opieki dla dzieci w dniach 29 marca – 9 kwietnia 2021 r.

Dyrektor przedszkola organizuje formę wychowania przedszkolnego na pisemny WNIOSEK:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Druk wniosku podany poniżej. Wniosek należy wypełnić, zeskanować i przesłać na adres e-mail przedszkola: przedszkole@p30.edu.gdynia.pl najpóźniej do soboty 27 marca do godz. 18.00. Oryginał można dostarczyć później.

Dyrektor

grafika: pixabay.com