Rekrutacja uzupełniająca

By 15 maja 2020 AKTUALNOŚCI
dziecko z edukacyjną zabawką

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

www.gdynia.pl/rekrutacja 

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Przebieg rekrutacji uzupełniającej:

18 maja o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z wnioskiem o przyjęcie i kompletem oświadczeń potwierdzających wybór danego kryterium.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany:

– wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wydrukować go i podpisać,

– wydrukować i podpisać oświadczenia potwierdzające wybór wskazanych we wniosku  kryteriów,  

następnie przesłać dokumenty w formie skanów na adres e-mail placówki pierwszego wyboru najpóźniej do 22 maja do godz. 16.00. W późniejszym czasie będzie można uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

WAŻNE: Rodzice, którzy nie mają możliwości wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich w formie online powinni bezpośrednio skontaktować się z przedszkolem pierwszego wyboru.

28 maja o godz. 15.00 – listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych.

do 2 czerwca do godz. 17.00 rodzice  muszą  potwierdzić (online, telefonicznie) chęć zapisu dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację z miejsca!

5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 – listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych.  

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

  • logując się na stronie internetowej dla rodziców,
  • kontaktując się z placówką pierwszego wyboru (tel., e-mail).

Procedura odwoławcza:

1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (tj. od 6 do 12 czerwca włącznie).

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica.

3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

31 sierpnia ponownie zostanie opublikowana lista wolnych miejsc. Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2018 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 31 sierpnia 2020 r.

KRYTERIA USTAWOWE

L.p.KryteriumDokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1.Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata(wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1) 110 pkt
2.Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.110 pkt
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.110 pkt
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.110 pkt
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata        Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.110 pkt
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.110 pkt
7.Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.110 pkt

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

L.p.KryteriumDokument potwierdzający spełnianie kryteriumLiczba punktów
1.dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3   55 pkt
2.dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym; oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4   20 pkt
3.dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja; (kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola);oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; – zał. nr 5   10 pkt
4.dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie  oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; – zał. nr 6  8 pkt
5.dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; – zał. nr 7   5 pkt
6.przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)oświadczenie, że przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – zał.8   2 pkt

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę  zastępczą nad dzieckiem.

fot. – Edukacja zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com