REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 30 w Gdyni

 

 

ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna funkcjonowania Rady Rodziców

Radę Rodziców powołano na podstawie art. 53,54 Ustawy o Systemie Oświaty- ustawa z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 tj. z późn. zm.)

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 30.
 2. Wszyscy członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje społecznie.
 3. Kadencja działalności nowo wybranej Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
 4. Rada Rodziców wspiera działalność statutową placówki.
 5. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 6. Działalność Rady Rodziców oraz sposób wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 7. Rady Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad oddziałowych oraz Prezydium Rady.
 8. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady , jego treści nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz działaniami statutowymi placówki.
 9. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola Prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje spotkania Dyrektora przedszkola.
 10. Dyrektor przedszkola reprezentuje Radę Pedagogiczną i pośredniczy jako jej przedstawiciel w działaniach na rzecz placówki.
 11. Rada Rodziców posługuje się pieczątkami zgodnymi ze wzorami podanymi niżej

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy wychowawczej i opiekuńczej
 2. Przedstawienie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących pracy przedszkola
 3. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowawczego i opieki.
 4. Organizowanie rodziców i spotkań celem roziwązywania problemów lub rozpatrywania propozycji i wniosków dotyczących funkcjonowania placówki i spraw bieżących
 5. Podejmowanie prac służących zwiększeniu funduszy Rady Rodziców
 6. Wzbogacanie wyposażenia placówki w środki edukacyjne i zabawki, elementy wyposażenia
 7. Opiniowanie zadań zawartych w Rozdziale VI, Kompetencje Rady Rodziców

ROZDZIAŁ IV

Skład i struktura Rady Rodziców

 1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
 2. Rodzice każdej grupy wybierają spośród siebie przynajmniej dwóch reprezentantów grupy w tajnym głosowaniu.
 3. Ze wszystkich reprezentantów grup, na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, reprezentanci rodziców wybierają przewodniczącego Rady Rodziców, zastępcę przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz komisję rewizyjną w składzie co najmniej dwóch osób.
 4. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący Rady Rodziców.
 5. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Rodziców.
  1. Prezydium Rady Rodziców:
   • Przewodniczący
   • Zastępca Przewodniczącego
   • Skarbnik
   • Sekretarz
  2. Komisji Rewizyjnej
   • 2 członków Rady
 6. Rada Rodziców może tworzyć doraźne Komisje do realizowania celów szczegółowych.

Zadania osób funkcyjnych wchodzących w skład Rady Rodziców:

 1. Przewodniczący
  • kieruje całokształtem prac Rady Rodziców
  • opracowuje projekty planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z Koncepcji pracy przedszkola
  • współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włącza ich do planu pracy
  • zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców
  • kieruje działalnością finansową Rady Rodziców
  • przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola
 2. Sekretarz
  • protokołuje zebrania Rady Rodziców
  • prowadzi księgę protokołów posiedzeń Prezydium i Rady
 3. Skarbnik
  • przyjmuje wpłaty gotówkowe rodziców na fundusz Rady
  • prowadzi dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady
  • prowadzi ewidencję wpłat i wypłat z konta bankowego Rady Rodziców (przychodu i rozchody)
  • składa sprawozdanie okresowe ze stanu funduszu i wydatków według ustalonych kont rozliczeniowych
 4. Komisja Rewizyjna
  • dokonuje raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie i na koncie Rady Rodziców
  • składa roczne pisemne sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VI

Kompetencje Rady Rodziców

 1. Występowanie do dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.
 2. Opiniowanie projektu finansowego przedszkola.
 3. Udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora.
 4. Opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
 5. Opiniowanie i modyfikowanie Koncepcji pracy przedszkola.
 6. Opiniowanie wdrażanych programów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych.
 7. Opiniowanie podjęcia w placówce działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację.

ROZDZIAŁ VII

Zasady gromadzenia funduszy i sposoby ich wydatkowania

 1. Wpłaty darowizn od rodziców lub sponsorów dokonywane są:
  1. bezpośrednio na konto bankowe Rady lub
  2. u skarbnika Rady, w formie gotówkowej
 2. Skarbnik Rady Rodziców przyjmując gotówkę na każdą przyjętą wpłatę wydaje pokwitowanie z kwitariusza „Dowód wpłaty”.
 3. Kwitariusze prowadzi się na dwóch drukach oryginał dla osoby wpłacającej, zaś kopia pozostaje w bloczku do celów rozliczeniowych Rady.
 4. Wpłacane fundusze są księgowane, a dowody ich wpłaty (z bloczków KP) są ich potwierdzeniem.
 5. Dla wpłaty na konto potwierdzeniem sa wyciągi bankowe.
 6. Wydatkowane fundusze Rady Rodziców powinny być udokumentowane oryginalnymi rachunkami, fakturami lub paragonami, które winny być skserowane (aby nie uległy zatarciu) i opisane na jaki cel.
 7. Skarbnik składa pisemne sprawozdanie z przychodów i wydatków Rady dwa razy w roku na zebraniu Prezydium Rady.
 8. Kontrolę nad środkami finansowymi pełni Przewodniczący Rady oraz Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ VIII

Sposoby wydatkowania zgromadzonych środków finansowych

 1. Na każdy rok szkolny tworzony jest preliminarz wpływów i wydatków Rady Rodziców.
 2. Nad prawidłowością realizacji preliminarza czuwa Przewodniczący Rady Rodziców i Skarbnik.
 3. Wysokość miesięcznej składki na funduszu Rady Rodziców ustalają rodzice na pierwszym zebraniu organizacyjnym rozpoczynającym nowy rok szkolny.
 4. Zasady wydatkowania środków pochodzących ze składek rodziców:
  1. finansowanie imprez o charakterze ogólno przedszkolnym
  2. finansowanie niektórych zajęć z udziałem rodziców lub zaproszonych gości
  3. zakup upominków i dyplomów z okazji ukończenia przedszkola przez najstarszych wychowanków
  4. koszty własne Rady (obsługa bankowa, materiały papiernicze, obsługa księgowa)
  5. opłacanie przedstawień teatralnych oraz warsztatów uwzględniających potrzeby dziecka i Koncepcję pracy przedszkola
  6. zakup materiałów papierniczych i plastycznych dla dzieci
  7. doposażenie bazy przedszkola
  8. pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej np.: opłacenie wyżywienia
  9. włączanie chętnych rodziców do działań społecznych na rzecz dzieci i przedszkola
  10. oraz inne cele uwzględnione w preliminarzu wydatków zaaprobowane przez Radę Rodziców i Dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 1. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa 1 rok.
 2. Rada Rodziców w istotnych sprawach podejmuje uchwały.
 3. Uchwały Rady Rodziców zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
 4. Zebranie Rady Rodziców jest zdolne do podejmowania uchwał i decyzji jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
 5. Na zaproszenie Rady Rodziców może brać udział zaproszony członek Rady Pedagogicznej lub zaproszony gość związany z tematem dyskusji.
 6. Rok obrachunkowy Rady Rodziców trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego (12 miesięcy).
 7. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
 8. Księga Protokołów wchodzi w skład dokumentacji przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2014r. Poprzedni Regulamin traci moc.

Przewodniczący
Rady Rodziców
Przy Przedszkolu Nr 30