Organizacja opieki w przedszkolu od dnia 18 maja

By 14 maja 2020 26 maja, 2020 AKTUALNOŚCI
kredki w kubku

W związku z dostosowaniem się do wytycznych przeciwepidemicznych

Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

związanych z bezpieczną organizacją opieki nad dziećmi od dnia 18.05.2020 r.,

Przedszkole Nr 30 w Gdyni

jest w stanie przyjąć 29 dzieci:

– „pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

– „minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna”

Rodzice ubiegający się o powrót dzieci do przedszkola proszeni są o wypełnienie poniżej podanych oświadczeń, które są załącznikami do procedury

i odesłanie ich na pocztę

przedszkole@p30.edu.gdynia.pl

przed planowanym przyjściem dziecka do przedszkola.

Informuję, że przyprowadzenie dziecka do przedszkola musi być wcześniej zadeklarowane i wymaga wypełnienia oświadczeń. W tym celu prosimy o kontakt z dyrektorem.


Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 – zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu Nr 30 w Gdyni

Podstawa prawna

 • ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  ZDROWIA  w  sprawie  ogłoszenia  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. poz. 491)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 394, 567)
 • Oświadczenie Prezesa UODO, Motyw 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Cel główny:   zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz podejmowanie działań na wypadek pojawienia się zakażenia w placówce.

 1. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie procedury – dyrektor placówki
 2. Osoby odpowiedzialne za realizację procedury – pracownicy placówki

Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i jest na bieżąco aktualizowana.

I

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia (załącznik nr 1).

2. Rodzice/opiekunowie  prawni  oczekujący  na  oddanie/odebranie  dziecka  do/z placówki zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 – 2 m od siebie i posiadania rękawiczek i masek.

3. Pomiar temperatury odbywa się w przedsionku przedszkola, w którym może jednocześnie przebywać  jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.

4. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległości 2 m od siebie.

5. Pracownik przedszkola mierzy w przedsionku dziecku temperaturę (przy czym pracownik, rodzic i dziecko mają zakryte usta i nos).

6. W razie temperatury podwyższonej (37,5) lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, a pracownik zapisuje temperaturę dziecka w rejestrze temperatury.

7. Po zmierzeniu temperatury ciała dziecka, rodzic w przedsionku przedszkola przekazuje je pracownikowi placówki, który posiada czytnik do odbijania karty mieszkańca.

8. Wyznaczony pracownik znajdujący się w szatni, przejmuje dziecko i  pomaga mu w przebraniu się, zaprowadza do łazienki w celu umycia rak i odprowadza do sali pod opiekę nauczyciela.

9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem chorobą rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.

10. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.

11. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.

12. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów (mając na rękach rękawiczki, które przed korzystaniem z domofonu zdezynfekował) i oczekuje w przedsionku/części wspólnej przedszkola.

13. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi.

14. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.

15. Aby uniemożliwić stykanie się dzieci z różnych grup, przedszkole wyznacza godziny przyjścia dzieci do placówki, po uprzedniej telefonicznej konsultacji z rodzicem.

16. W związku z obowiązkowym częstym wietrzeniem sal, rodzic zobowiązany jest przygotować dodatkowe ubrania typu, bluza, sweter.

II

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.

2. W szatni i podczas wychodzenia na dwór stosuje się rotacyjność grup.

3. Na placu zabaw grupy przebywają naprzemiennie, w oddzielonych częściach ogródka.

4. Pracownik przedszkola dezynfekuje sprzęt z użyciem detergentu przed i po zabawie każdej grupy.

5. Do każdej grupy przypisane są zabawki plastikowe, gumowe, które są dezynfekowane przez woźną oddziałową, po zakończeniu każdorazowego pobytu dzieci.

6. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.

7. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, np. na spacer.

III

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

Placówka przestrzega zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

1. Placówka pracuje według wytycznych podanych w Procedurze, która w okresie stanu epidemicznego została dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 3).

3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.

4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk (załącznik 3) oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników (załącznik nr 4).

6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

7. Sprzęty na placu zabaw regularnie dezynfekuje się przy użyciu środka do dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie (załącznik nr 3).

IV

ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski) i imprezy (teatrzyki, festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz.

3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.

4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych przedszkola. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach.

V

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

1. Zadania pracowników:

a. Stosować się do systemu wejść i wyjść:

 • Nauczyciele i pracownicy obsługi  wchodzą wejściem głównym
 • Pracownicy kuchni wchodzą wejściem do kuchni, po uprzednim zmierzeniu temperatury w przedsionku przedszkola
 • Nauczyciele pracujący na drugą zmianę wywołują przez domofon woźną oddziałową, która dokonuje pomiaru temperatury.

b. Mierzyć temperaturę przed wejściem do pracy i notować ją w rejestrze temperatur, w przypadku podwyższonej temperatury.

c. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.

d. Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.). Pracownik zobowiązany jest dezynfekować kilkukrotnie powierzchnie dotykowe (m. in. klamki, włączniki światła, poręcze itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).

e. Wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.

f. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź samemu myć dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

g. Zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku (bez pościeli), zachowując przy tym dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.

h. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

i. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.

j. Zobowiązani są do czuwania nad indywidualnym korzystaniem dzieci z łazienki, a po skorzystaniu z niej każdorazowego dokonania dezynfekcji.

k. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.

l. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego oraz obsługi z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

2. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

VI

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola. Dziecko w izolatce jest pod opieką woźnej oddziałowej z danej grupy, do czasu przyjazdu rodzica.

2. Przedszkole zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.

3. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.

4. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Procedura wchodzi w życie z dniem 14.05.2020

Dyrektor – Krystyna Dziuba


Załącznik nr 1 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

Gdynia ……………………………..2020 r.

Imię i nazwisko dziecka: ……………….…………………………………………………….

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Niniejszym wyrażam zgodę  na badanie temperatury ciała mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………..

w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 przy użyciu bezdotykowego termometru, każdego dnia na wejściu do przedszkola oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu . Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

…………………………………………………………..

podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………………..

podpis rodzica/opiekuna prawnego


OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Zgodnie z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi działalności przedszkoli w okresie trwania epidemii Covid-19,

oświadczam, że do przedszkola przyprowadzam dziecko;

 1. zdrowe,
 2. bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar, wysypka)
 3. które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub przebywających w kwarantannie

………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego


OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Ja niżej podpisany oświadczam, iż:

1. Zapoznałem  się  i  akceptuję  procedury  bezpieczeństwa  w  czasie  epidemii  obowiązujące w Przedszkolu nr 30, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń.

2.Jestem świadomy możliwości zakażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola, dowożeniem go do placówki, tym samym na narażenie zakażeniem COVID-19 jest po mojej stronie.

4. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki.

……………………………………………..

Czytelny podpis rodzica


OŚWIADCZENIE O MIEJSCU PRACY

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567, 568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej

w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Oświadczam, że jestem zatrudniona w…………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem zatrudniony w…………………………………………………………………………………

Niniejsze oświadczenia składam zgodnie z prawdą, wiedząc, że za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega się odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 Kodeksu karnego

………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego


Załącznik nr 2 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

REJESTR KONTROLI TEMPERATURY CIAŁA

Wypełnia się tylko i wyłącznie z chwilą stwierdzenia podwyższonej temp. ciała

NAZWISKO I IMIĘDATAGODZINAPODPIS OSOBY
WYKONUJĄCEJ
POMIAR
UWAGI
   
    
     
     
     

Załącznik nr 3 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH DO ZWALCZANIA ZAKAŻENIA COVID-19\

 NAZWA ŚRODKAATESTUWAGI
1.Sidolux Anti-Bac0026/TP/2020do dezynfekcji rąk
2.Trisept Complex0007/TP/20do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni oraz urządzeń
3.…………….
4.…………….
1.Presep+QV OL0027/TP/2020do szybkiej dezynfekcji (powierzchni i sprzętu m.in. blaty, podłogi, uchwyty, klamki, poręcze, włączniki, biurka, zabawki, leżaki)
 2.……………. 
3.…………….
4.…………….

Załącznik nr 4 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

CODZIENNY REJESTR MYCIA I DEZYNFEKCJI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I POWIERZCHNI DOTYKOWYCH W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

WYKONYWANE CZYNNOŚCI:

a. mycie i dezynfekcja zabawek po użyciu przez dziecko

b. mycie i dezynfekcja, poręczy, klamek, uchwytów, biurek, włączników, itp.- według potrzeb

c. mycie i dezynfekcja stołów i krzeseł – według potrzeb

d. mycie i dezynfekcja leżaków – według potrzeb

e. wietrzenie sali co godzinę

f. mycie i dezynfekcja powierzchni podłogowych (2 razy dziennie)

g. mycie i dezynfekcja umywalek i kranów- według potrzeb

h. mycie i dezynfekcja placu zabaw- wg potrzeb

DATA/GODZINARODZAJ WYKONYWANEJ CZYNNOŚCIPODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI
  
  
   
   
   
   
   
      

fot. – pixabay.com