Godziny składania wniosków rekrutacyjnych

By 21 maja 2021 AKTUALNOŚCI
znak informacja

Wnioski rekrutacyjne wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium należy:

Złożyć osobiście u wicedyrektora Przedszkola w dniach od 24 maja do 28 maja 2021 r. w godz. 10.00-15.00 (w dniu 28 maja do godz. 16.00) lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres przedszkole@p30.edu.gdynia.pl w dniach od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00.

POTWIERDZENIE ODDANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH BĘDZIE PRZESYŁANE SKANEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZEZ RODZICÓW PO SPRAWDZENIU DOKUMENTACJI ORAZ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA.


Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Nr 30 w Gdyni, adres do korespondencji: 81-197 Gdynia ul. Zielona 53, e-mail: przedszkole@p30.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do przedszkola. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora, Organ prowadzący oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

grafika: pixabay.com